You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.22

Kubernetes v1.22 tài liệu này không còn được duy trì. Phiên bản đang xem hiện tại là một snapshot tĩnh. Để rõ hơn về tài liệu bản cập nhật, xem phiên bản mới nhất.

Tổng quan

Last modified December 17, 2019 at 10:35 PM PST : Adding overview of K8s (#18105) (32c4f269cd)